Gebruiksvoorwaarden CyberScanner

De dienst "CyberScanner" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf CyberScanner, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86660349. Aan het gebruik van CyberScanner zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door CyberScanner te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door CyberScanner schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met Cyber Scanner kunt u een geautomatiseerde beveiligingsscan uitvoeren op het domein van uw organisatie, en eventuele subdomeinen. Het biedt een scala aan functionaliteiten om organisaties te helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden en het verbeteren van de beveiliging van hun systemen. Met de CyberScanner kunt u snel en gemakkelijk scans uitvoeren en gedetailleerde rapporten genereren met de resultaten en aanbevelingen.

1.2. Om Cyber Scanner te kunnen gebruiken, dient u een cyberscan aan te schaffen, akkoord te gaan met de voorwaarden en de betaling te voldoen. Volg hiervoor de instructies op de site.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. CyberScanner mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij CyberScanner heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met Cyber Scanner worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van CyberScanner voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Cyber Scanner te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien CyberScanner constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag CyberScanner zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.3. Indien naar het oordeel van CyberScanner hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CyberScanner of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is CyberScanner gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4. CyberScanner is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is CyberScanner gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5. CyberScanner kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart CyberScanner van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. CyberScanner spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. CyberScanner onderhoudt CyberScanner actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. CyberScanner mag van tijd tot tijd de functionaliteit van CyberScanner aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties van harte welkom, maar uiteindelijk beslist CyberScanner zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst CyberScanner, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van CyberScanner. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van CyberScanner, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom van CyberScanner. CyberScanner heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het verbeteren en analyseren van de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. 4.3. Indien u informatie stuurt naar CyberScanner, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van CyberScanner is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten.

5.2. Betaling kan worden verricht via onder andere iDeal, Paypal, CreditCard, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van CyberScanner, en eventuele andere via de website CyberScanner.io aangeboden betaalmethodes. Volg de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van CyberScanner beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de twee maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. CyberScanner is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij CyberScanner meldt.

6.4. In geval van overmacht is CyberScanner nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. CyberScanner mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen, zonder enige vooraankondiging.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met CyberScanner worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CyberScanner gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door CyberScanner wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. CyberScanner is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die CyberScanner of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.